اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1399/01/15
کل خالص ارزش دارائی ها 387,550,117,968 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 5,466,382 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 5,466,382 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 5,477,936 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 70,897

تاریخ آغاز فعالیت:

1393/07/26

مدیر صندوق:

شركت تأمين سرمايه تمدن

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي رازدار

ضامن نقد شوندگی:

ضامن

مدیر ثبت:

كارگزاري بانك كشاورزي

مدیران سرمایه گذاری:

هاله پاكنژاد

حسابرس:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت سامان پندار