Menu
ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 گروه دارویی سبحان ١٠,٠٠٠ 16.67
2 گروه سرمایه گذاری البرز ١٠,٠٠٠ 16.67
3 تامین سرمایه تمدن 3٠,٠٠٠ 50
4 سرمايه گذاری اعتلاء البرز ١٠,٠٠٠ 16.67
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان