صورت های مالی

عنوان تاریخ درج
گزارش افشای پرتفوی صندوق فروردین 1400 1400/02/08
صورت مالی برای سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399 (حسابرسی نشده) 1400/02/01
گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399 (حسابرسی نشده) 1400/02/01
گزارش افشای پرتفوی صندوق اسفند 99 1400/01/10
گزارش افشای پرتفوی صندوق بهمن99 1399/12/10
گزارش افشای پرتفوی صندوق دی 99 1399/11/08
گزارش عملکردصندوق گسترش صنعت دارو منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده) 1399/10/29
گزارش صورت مالی نه ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده) 1399/10/29
گزارش افشای پرتفوی صندوق آذر99 1399/10/10
صورتهای مالی دوره مالی منتهی به 31 شهریور ماه 99 (حسابرسی شده) 1399/09/26
گزارش عملکرد دوره مالی منتهی به 31 شهریور ماه 99 (حسابرسی شده) 1399/09/26
گزارش افشای پرتفوی صندوق آبان 99 1399/09/10
گزارش افشای پرتفوی صندوق مهر 99 1399/08/10
گزارش عملکردصندوق گسترش صنعت دارو منتهی به1399/06/31(حسابرسی نشده) 1399/08/03
گزارش صورت مالی شش ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده) 1399/08/03
گزارش افشای پرتفوی صندوق شهریور ماه 99 1399/07/09
گزارش افشای پرتفوی صندوق مرداد ماه 99 1399/06/10
گزارش افشای پرتفوی صندوق 990431 1399/05/08
گزارش عملکرد دوره مالی منتهی به 31خرداد ماه 99 حسابرسی نشده 1399/04/30
صورتهای مالی دوره مالی منتهی به 31خرداد ماه 99 حسابرسی نشده 1399/04/30
گزارش پرتفوی یک ماهه منتهی به1399/03/31 1399/04/12
گزارش پرتفوی یک ماهه منتهی به1399/02/31 1399/03/10
گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی شده) 1399/02/31
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی شده) 1399/02/31
گزارش افشای پرتفوی صندوق فروردین 99 1399/02/09
گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی نشده) 1399/02/02
صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به 1398/12/29(حسابرسی نشده) 1399/02/02
گزارش پرتفوی یک ماهه منتهی به1398/12/29 1399/01/10
گزارش افشای پرتفوی صندوق 981130 1398/12/07
گزارش افشای پرتفوی صندوق 981030 1398/11/08
گزارش عملکرد دوره مالی نه ماهه منتهی به 30 آذر ماه 98 1398/10/29
صورتهای مالی دوره مالی نه ماهه منتهی به 30 آذر ماه 98 1398/10/29
گزارش افشای پرتفوی صندوق 980930 1398/10/10
گزارش افشای پرتفوی صندوق 980830 1398/09/10
صورتهای مالی دوره مالی شش ماهه حسابرسی شده 1398/08/18
گزارش عملکرد دوره مالی شش ماهه حسابرسی شده 1398/08/18
گزارش افشای پرتفوی صندوق 980730 1398/08/08
گزارش عملکرد میانی شش ماهه منتهی به 31 شهریور 1398(حسابرسی نشده) 1398/07/24
صورت های مالی میانی شش ماهه منتهی به 31 شهریور 1398(حسابرسی نشده) 1398/07/24
گزارش افشای پرتفوی صندوق 980631 1398/07/10
گزارش افشای پرتفوی صندوق 980531 1398/06/09
گزارش افشای پرتفوی صندوق 980431 1398/05/09
صورتهای مالی دوره مالی منتهی به 31 خرداد ماه 98 1398/04/30
گزارش عملکرد دوره مالی منتهی به 31 خرداد ماه 98 1398/04/30
گزارش افشای پرتفوی صندوق 980331 1398/04/10
گزارش عملکرد دوره مالی منتهی به 29 اسفند ماه 97 حسابرسی شده 1398/04/04
صورتهای مالی دوره مالی منتهی به 29 اسفند ماه 97 حسابرسی شده 1398/04/04
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به1398/02/31 1398/03/09
گزارش افشای پرتفوی صندوق 13980131 1398/02/07
گزارش عملکردیکساله منتهی به1397/12/29(باتایید متولی) 1398/02/07
صورتهای مالی یکساله منتهی به1397/12/29(باتاییدمتولی) 1398/02/07
گزارش افشای پرتفوی صندوق 971229 1398/01/18
گزارش افشای پرتفوی صندوق 971130 1397/12/08
گزارش افشای پرتفوی صندوق 971030 1397/11/08
گزارش عملکرد دوره مالی منتهی به 30 آذر ماه 97 1397/10/26
صورتهای مالی دوره مالی منتهی به 30 آذر ماه 97 1397/10/26
گزارش پرتفوی یک ماهه صندوق منتهی به 1397/09/30 1397/10/04
گزارش پرتفوی ماهانه صندوق آرمان اعتلای کشاورزی منتهی به 1397/08/30 1397/09/07
گزارش عملکرد دوره مالی منتهی به 31 شهریور ماه 97 حسابرسی شده 1397/08/15
صورتهای مالی دوره مالی منتهی به 31 شهریور ماه 97 حسابرسی شده 1397/08/15
گزارش افشای پرتفوی صندوق 1397/08/07
گزارش عملکرد دوره مالی منتهی به 31 شهریور ماه 97 1397/07/28
صورتهای مالی دوره مالی منتهی به 31 شهریور ماه 97 1397/07/28
گزارش افشای پرتفوی صندوق 1397/07/09
گزارش افشای پرتفوی صندوق 1397/06/07
گزارش افشای پرتفوی صندوق 1397/05/09
گزارش عملکرد دوره مالی منتهی به 31 خرداد ماه 97 1397/04/30
صورتهای مالی دوره مالی منتهی به 31 خرداد ماه 97 1397/04/30
صورت وضعیت پرتفوی منتهی به 1397/03/31 صندوق آرمان اعتلا کشاورزی 1397/04/09
صورت وضعیت پرتفوی منتهی به 1397/02/31 صندوق آرمان اعتلا کشاورزی 1397/03/08
صورتهای مالی دوره مالی منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی شده) 1397/02/25
گزارش عملکرد دوره مالی منتهی به 1396/12/29 1397/02/22
صورت های مالی دوره مالی منتهی به 1396/12/29 1397/02/22
صورت های مالی شش ماهه منتهی به 1396/06/31 1397/02/18
گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 1396/06/31 1397/02/18
گزارش وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به 1397/01/31 1397/02/10
صورت های مالی برای سال منتهی به دوره 1396/12/29 1397/02/08
گزارش عملکرد برای سال منتهی به دوره 1396/12/29 1397/02/08
گزارش صورت وضعیت پرتفوی منتهی به 1396/10/30 1397/02/04
گزارش صورت وضعیت پرتفوی منتهی به 1396/11/30 1397/02/04
گزارش صورت وضعیت پرتفوی منتهی به 1396/12/29 1397/02/04
گزارشات افشای پرتفوی ماهیانه دی ماه 1396 1396/11/14
گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 1396 1396/10/27
صورتهای مالی 9 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 1396 1396/10/27
صورت های مالی حسابرسی شده دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به 1396/06/31 1396/08/24
گزارش عملکرد برای دوره 3 ماهه منتهی به 31 خرداد 96 1396/04/28
صورتهای مالی دوره 3 ماهه منتهی به 31 خرداد 96 1396/04/28
صورتمالی برای سال مالی منتهی به 30اسفند 1395(حسابرسی شده) 1396/03/17
صورتمالی برای سال مالی منتهی به 30اسفند 1395(حسابرسی نشده) 1396/02/03
گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به 30اسفند 1395 (حسابرسی نشده) 1396/02/03
صورت های مالی حسابرسی نشده منتهی به 30 آبان 1395 1395/10/26
صورت مالی+'گزارش عملکرد حسابرسی نشده 6ماهه صندوق اعتلا منتهی به95.06.31 1395/07/25
صورتهای مالی حسابرسی نشده دوره مالی منتهی به 95.03.31 1395/04/29
گزارش عملکرد 3 ماهه صندوق بازارگردانی اعتلا منتهی به 31خرداد 95 1395/04/27
صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به 94/12/29صندوق بازارگردانی آرمان اعتلا کشاورزی 1395/02/26
صورتهای مالی حسابرسی نشده سال مالی منتهی به94/12/29صندوق بازارگردانی آرمان اعتلا 1395/01/30
گزارش عملکرد صندوق بازارگردانی آرمان اعتلا کشاورزی دوره 12ماهه منتهی به94/12/29 1395/01/29
صورتهای مالی9ماهه حسابرسی نشده منتهی به 94.09.30صندوق بازارگردانی اعتلا 1395/01/17
صورتهای مالی منتهی به 95/12/29حسابرسی شده(اصلاحیه)صندوق بازارگردانی اعتلا 1394/12/29
گزارش عملکرد 9ماهه صندوق بازارگردانی آرمان اعتلا منتهی به 30آذر 94 1394/10/28
صورتهای مالی 6ماهه حسابرسی شده منتهی به 94.06.31 صندوق بازارگردانی اعتلا 1394/08/24
گزارش عملکرد 6 ماهه حسابرسی شده منتهی به 94.06.31صندوق بازارگردانی اعتلا 1394/08/09
صورتهای مالی 6ماهه حسابرسی نشده منتهی به 94.06.31 صندوق بازار گردانی اعتلا 1394/07/26
گزارش عملکرد 6ماهه منتهی به 94/06/31 حسابرسی نشده 1394/07/15
گزارش عملکرد منتهی به 31/03/94 حسابرسی نشده 1394/04/23
صورتهای مالی منتهی به 31/03/94 حسابرسی نشده 1394/04/23
گزارش عملکرد منتهی به 29/12/93 حسابرسی شده 1394/03/09
گزارش عملکرد منتهی به 29/12/93 حسابرسی نشده 1394/03/09
صورتهای مالی منتهی به 29/12/93 حسابرسی شده 1394/03/06
صورتهای مالی منتهی به 29/12/93 حسابرسی نشده 1394/03/05