مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
آگهی ثبتی تغییرات صاحبان امضاء مجاز مجمع مورخ 1399/10/20 1399/12/05
تاییدیه سازمان مجمع مورخ 1399/10/20 1399/12/05
صورتجلسه صندوق مورخ 1399/10/20 1399/12/05
صورتجلسه صندوق مورخ 1399/09/26 1399/11/06
تاییدیه سازمان مجمع مورخ 1399/09/26 1399/11/06
لیست حاضرین در مجمع صندوق 1399/09/26 1399/09/26
آگهی مجمع 1399/03/13 1399/06/01
تاییدیه سازمان مجمع مورخ 1399/03/13 1399/05/20
صورتجلسه صندوق مورخ 1399/03/13 1399/05/20
آگهی مجمع 1399/03/20 1399/04/15
گزارش افشای پرتفوی صندوق خرداد 99 1399/04/11
تاییدیه سازمان مجمع مورخ 1399/03/20 1399/04/08
صورتجلسه صندوق مورخ 1399/03/20 1399/04/08
آگهی مجمع تمدید 1399/02/03 1399/03/21
لیست حاضرین در مجمع صندوق1399/03/20 1399/03/20
لیست حاضرین در مجمع صندوق 1399/03/13
تاییدیه سازمان اصلاحیه مجمع مورخ 1399/02/03 1399/03/11
تاییدیه سازمان مجمع مورخ 1399/02/03 1399/03/10
صورتجلسه صندوق مورخ 1399/02/03 1399/03/10
لیست حاضرین در مجمع صندوق 1399/02/03
آگهی تغییر ماده 53 1398/12/27
آگهی صاحبان امضا صندوق 1398/12/27
تاییدیه سازمان مجمع مورخ 1398/10/03 1398/12/10
صورتجلسه صندوق مورخ 1398/10/03 1398/12/10
آگهی مجمع 1398/11/02 1398/12/06
آگهی مجمع 1398/11/01 1398/12/06
تاییدیه سازمان مجمع مورخ 1398/11/01 1398/11/21
صورتجلسه صندوق مورخ 1398/11/01امید نامه 1398/11/21
صورتجلسه صندوق مورخ 1398/11/01اساسنامه 1398/11/21
لیست حاضرین در مجمع صندوق 1398/11/07
لیست حاضرین در مجمع صندوق 1398/11/01
تاییدیه سازمان مجمع مورخ 1398/09/27 هزینه 1398/10/15
صورتجلسه صندوق مورخ 1398/09/27 هزینه ها 1398/10/15
تاییدیه سازمان مجمع مورخ 1398/09/27 1398/10/15
صورتجلسه صندوق مورخ 1398/09/27 1398/10/15
لیست حاضرین در مجمع صندوق 1398/09/30
لیست حاضرین در مجمع سالیانه صندوق 1398/05/14
آگهی مجمع سالیانه 1398/05/09
تاییدیه سازمان مجمع سالیانه مورخ 1398/04/18 1398/04/29
صورتجلسه سالیانه صندوق مورخ 1398/04/18 1398/04/29
آگهی مجمع 1398/02/07 1398/02/29
آگهی ثبتی مدت فعالیت صندوق 1398/02/28
تاییدیه سازمان مجمع مورخ 1398/02/07 1398/02/23
صورتجلسه صندوق مورخ 1398/02/07 1398/02/23
تایید سازمان صورتجلسه تمدید فعالیت صندوق بازارگردانی گسترش صنعت دارو 1397/11/28
صورتجلسه مجمع تمدید فعالیت صندوق بازارگردانی گسترش صنعت دارو 1397/11/28
مجوز تمدید مدت فعالیت صندوق 1397/11/14
آگهی تغییرنام صندوق درروزنامه کثیرالانشتار 1397/10/04
تاییده تغییر نام صندوق 1397/09/20
مجمع تغییر نام صندوق 1397/09/20
آگهی مجمع سالیانه صندوق 1397/04/27
صورتجلسه سالیانه صندوق مورخ 1397/03/22 1397/04/16
تاییدیه سازمان صورتجلسه سالیانه صندوق مورخ 1397/03/22 1397/04/16
آگهی روزنامه صورتجلسه تمدید فعالیت مورخ 1396/10/27 1396/11/30
صورتجلسه تغییر متولی مورخ 1396/09/25 1396/11/01
تاییدیه سازمان صورتجلسه تغییر متولی مورخ 1396/09/25 1396/11/01
تاییدیه سازمان جهت صورتجلسه مورخ 1396/09/25 1396/10/23
صورتجلسه مورخ 1396/09/25 صندوق آرمان اعتلا کشاورزی 1396/10/23
صورتجلسه مورخ 1396/09/25 جهت اصلاح ماده اساسنامه 1396/10/23
تایید سازمان صورتجلسه مورخ 1396/09/25 جهت اصلاح ماده اساسنامه 1396/10/23
روزنامه آگهی تغییرات صندوق آرمان اعتلا کشاورزی 1396/09/19
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان اعتلا کشاورزی مورخ 1396/07/01 1396/07/29
تاییدیه سازمان صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان اعتلا کشاورزی مورخ 1396/07/01 1396/07/29
آگهی ثبت صورتجلسه مجمع 1396/04/28 1396/06/21
آگهی ثبت صورتجلسه مجمع 1396/03/23 1396/06/01
صورتجلسه مجمع و تاییدیه سازمان1396/04/25 1396/05/23
صورتجلسه مجمع و تاییدیه سازمان 1396/04/28 1396/05/23
تایید سازمان برای صورتجلسه 1396/03/23 1396/05/08
گهی تغییرات شرکت بازارگردانی آرمان اعتلا کشاورزی(صاحبان امضا) 1395/12/09
روزنامه رسمی(صاحبان امضا) 1395/12/09
تغییر مدیر سرمایه گذاری صندوق به تاریخ 09/11/1395 1395/11/10
تاییدیه+صورتجلسه مجمع تغییر مدیر صندوق بازارگردانی آرمان اعتلا مورخ 95/07/19 1395/08/16
تاییدیه سازمان+صورتجلسه مجمع تغییر مدیرصندوق بازارگردانی آرمان اعتلا مورخ 95.07.19 1395/08/16
صورتجلسه مجمع تغییر مدیر صندوق بازارگردانی آرمان اعتلا مورخ 95.07.19 1395/08/16
روزنامه تغییرات امیدنامه ای صندوق بازارگردانی اعتلا کشاورزی مجمع95.03.10 1395/05/20
آگهی ثبت صورتجلسه مجمع سالیانه 95.03.10صندوق بازارگردانی اعتلا 1395/05/17
آگهی روزنامه مجمع سالیانه صندوق بازارگردانی اعتلا مورخ95.03.10 1395/05/16
صورتجلسه و تاییدیه سازمان مجمع 95.03.10تغییر هزینه ها صندوق بازارگردانی اعتلا 1395/05/16
صورتجلسه و تاییدیه سازمان مجمع سالانه صندوق بازارگردانی اعتلا مورخ 95.03.10 1395/04/23
گزارش عملکرد صندوق بازارگردانی آرمان اعتلا کشاورزی سال مالی منتهی به94/12/29 1395/02/15
آگهی تصمیمات مجمع مورخ 94/09/08 صاحبان امضا مجاز صندوق بازارگردانی آرمان اعتلا 1394/12/18
آگهی ثبت صورتجلسه مورخ 94/09/08 صاحبان امضا مجاز صندوق بازارگردانی آرمان اعتلا 1394/11/26
صورتجلسه مجمع مورخ 94.09.08صاحبان امضا صندوق بازارگردانی آرمان اعتلا 1394/10/30
صورتجلسه مجمع موسس صندوق بازارگردانی اعتلا مورخ 93.06.03 1394/08/09
صورتجلسه مجمع صندوق بازارگردانی آرمان اعتلا کشاورزی مورخ94.03.06 1394/08/05
آگهی ثبت صورتجلسه تغییرات مورخ 94.03.06 1394/06/30
آگهی تصمیمات مجمع مورخ 94/03/06 1394/06/30
آگهی تصمیمات مجمع مورخ 93/12/19 1394/06/30
آگهی ثبت صورتجلسه تغییرات مورخ 931219 1394/06/23
آگهی تصمیمات مجمع 94/04/06 1394/05/18
تائیدیه صورتجلسه مورخ 1394/03/06 1394/05/11
مجوز سازمان جهت اعمال تغییرات بند 1-2-2 امیدنامه 1394/04/31
صورتجلسه تعیین صاحبان امضا مجاز به همراه تاییدیه سازمان بورس 1394/04/14