ارکان صندوق

متولی صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی گسترش صنعت دارو به همراه توضیحات

حسابرس صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی گسترش صنعت دارو به همراه توضیحات

مدیر صندوق سرمایه گذاری

مدیر سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی گسترش صنعت دارو