دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 تامین سرمایه تمدن 30,000 %50.00
2 سرمايه گذاری اعتلاء البرز 10,000 %16.67
3 گروه دارویی سبحان 10,000 %16.67
4 گروه سرمایه گذاری البرز 10,000 %16.67