ارتباط با صندوق

محل اقامت صندوق توسط مدیر صندوق به نشانی تهران، میدان آرژانتین بلوار بیهقی خیابان 14ام غربی پلاک6- شرکت تامین سرمایه تمدن تعیین شده است و نشانی سایر شعب صندوق به شرح ذیل می باشد :


ردیف نام شعبه کد شعبه آدرس تلفن دفتر نام نماینده مدیر مستقر در شعبه
1 تهران-شعبه مرکزی 001 تهران، میدان آرژانتین بلوار بیهقی خیابان 14ام غربی پلاک6- شرکت تامین سرمایه تمدن 88171794 محمد شهسوارزاده