جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/12/06

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 62,083 54.94 141,039 45.81 170,142 52.07 140,803 39.42
اوراق مشارکت 26,554 23.5 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 23,129 20.47 148,779 48.33 138,748 42.46 174,450 48.84
وجه نقد 10 0.01 13 0 9 0 0 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها 1,224 1.08 18,027 5.86 17,837 5.46 41,943 11.74
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 41,563 36.78 92,339 29.99 114,083 34.92 111,087 31.1