بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/07/22

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 56,465 56.57 127,834 49.38 140,336 47.01 176,053 60.98
اوراق مشارکت 28,505 28.56 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 14,905 14.93 111,158 42.94 141,167 47.28 99,834 34.58
وجه نقد 10 0.01 17 0.01 22 0.01 30 0.01
واحد صندوق
سایر دارایی ها -69 -0.07 19,872 7.68 17,028 5.7 12,810 4.44
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 38,146 38.22 80,829 31.22 89,269 29.9 106,458 36.87