جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/01/15

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 64,597 54.67 174,022 50.36 204,779 52.91 197,140 50.22
اوراق مشارکت 26,048 22.04 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 25,928 21.94 153,167 44.32 166,219 42.95 188,275 47.97
وجه نقد 10 0.01 12 0 14 0 30 0.01
واحد صندوق 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 1,575 1.33 18,357 5.31 16,016 4.14 7,074 1.8
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 43,395 36.73 109,243 31.61 137,389 35.5 133,777 34.08