جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1400/02/20

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 190,059 72.25 1,641,539 98.66 1,606,735 98.71 1,583,063 98.32
اوراق مشارکت 21,679 8.24 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 46,243 17.58 2,033 0.12 980 0.06 961 0.06
وجه نقد 9 0 19 0 29 0 30 0
واحد صندوق 0 0 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 5,063 1.92 20,251 1.22 20,023 1.23 26,125 1.62
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 124,010 47.14 1,116,345 67.09 1,095,337 67.29 1,076,436 66.85